Płock lubi Wisłę

Twoje zdjęcie na billboardzie Wisły? Do dzieła!

Producent Wisła Energy Drink wraz z Wisłą Płock przygotowały nie lada gratkę dla kibiców.

Chodzi o specjalną akcję promocyjną –  „Płock lubi Wisłę”. Każdy kibic ma niepowtarzalną możliwość by zdjęcie z jego podobizną ozdobiło plakaty i billboardy Wisły Płock. Każdy z Was może wysłać fotografię, których tematyką będzie szeroko rozumiane przywiązanie do ukochanego klubu. Na przykład  zdjęcie z meczu, fotka z piłkarzami, czy osobistego przygotowania do meczu. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Fotografie można wykonać telefonem lub aparatem, najlepiej portrety lub zdjęcia grupowe. Uczestnikom akcji dajemy pełną swobodę kreacji. Spośród nadesłanych zdjęć jury wybierze po dwie fotografie w czterech kategoriach: dzieci, kobiety, mężczyźni i seniorzy.

Prace zostaną wykorzystane do stworzenia billboardów oraz plakatów zachęcających płocczan do przyłączenia się do wielkiej kibicowskiej rodziny.

Fotografie należy przysyłać do 5.10.2016. na adres: michal.lada@wisla.plock.pl.

 

Regulamin:

REGULAMIN KONKURSU Płock lubi Wisłę” (zwany dalej: „Regulaminem”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Płock lubi Wisłę”, zwanego dalej: „Konkursem” jest ABJPoster.pl sp. z o.o. ul. Harcerska 39, 09-410 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437014, NIP 7743213932, REGON 146358270, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest ABJPoster.pl sp. z o.o. ul. Harcerska 39, 09-410 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437014, NIP 7743213932, REGON 146358270 zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie opublikowany na stronach serwisu internetowego facebook.com, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.facebook.com/wisla.energy.drink oraz na stronach serwisu internetowego www.wisla-plock.pl zwanego dalej Serwisem w dniu 25 września 2016 r. i potrwa do 5 października 2016 r.

4. Regulamin określa zasady i warunki Konkursu, w tym prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy we wskazanym niżej terminie zgłosić pracę konkursową w postaci zdjęcia.

2. Aby zgłosić do Konkursu pracę konkursową w postaci zdjęcia należy:

a)  w terminie od 25 września 2016 r. od godziny 12:00 do 5 października 2016 r. do godziny 23:59 wysłać na adres: michal.lada@wisla.plock.pl

wykonać zadanie konkursowe wskazane na stronie konkursowej Serwisu, tj. wykonać i przesłać zdjęcie konkursowe, przedstawiające kibiców Wisły Płock;  praca może zostać przesłana w pliku jpg, gif, przy czym powinna być w rozmiarze nie większym niż 10 MB;

dodać krótki opis zdjęcia konkursowego;

– podać dane kontaktowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail;

– wypełnić oświadczenie z pkt. 3;

3. Oświadczenie: 

– imię i nazwisko i datę urodzenia autora zdjęć;
– imię i nazwę osiedla z jakiego pochodzi portretowana osoba;
– oświadczenie opiekunów osoby nieletniej, do wykorzystania wizerunku;

4. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 2a) lub ust. 3 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 2a) lub ust. 3 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu. Przy czym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie w sposób określony w ust. 2 jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie określonym w ust. 2 b).

6. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

8. Organizatorowi przysługuje prawo do publikowania pracy konkursowej na billboardach, stronach Serwisu, fanpage’u Serwisu prowadzonym przez Organizatora i Klub Wisła Płock S.A. w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora i Klub Wisła Płock S.A., w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

9. Fundatorowi przysługuje prawo do publikowania pracy konkursowej na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Fundatora, fan page’u prowadzonym przez Fundatora w serwisie Facebook.com.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zdjęć konkursowych zgłoszonych przez uczestników w sposób określony w § 3 ust. 2, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a) ośmiu laureatów wyróżnień, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1d Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz jeden przedstawiciel Fundatora.

4. Do dnia 12 października 2016 roku  Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

§ 5. NAGRODA.

1. Nagrodą jest publikacja zdjęć na billboardach oraz plakatach zachęcających do przyjścia na mecze Wisły Płock

2. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagród określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac konkursowych uczestników określonych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem nagrodzonych uczestników i obejmie następujące pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (w tym: obrazem lub obrazem i dźwiękiem, przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie, telefonicznie i telekomunikacyjnie, na platformach cyfrowych i innych), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (także w systemach „on-demand” („na żądanie”), w tym zarówno w sieciach przewodowych lub bezprzewodowych, powszechnie dostępnych, jak i dostępnych po spełnieniu określonych warunków, a także w sieciach zamkniętych, nadto we wszystkich technikach i technologiach, w tym m. in.: w sieciach informatycznych – internecie, intranecie i innych, w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych obejmujących technologie GSM, GPRS, UMTS i pozostałe  (przy wykorzystaniu m.in. WAP, MMS, EMS, IVR itp.), a także publiczne udostępnianie utworu poprzez telewizję mobilną, w tym w technologii DVB-H. Przy czym, wykorzystanie utworów na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji będzie mogło następować w następujących formach: rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów, po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu śródtytułów,  podtytułów. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej nie będzie ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworów, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty beż żadnych ograniczeń.

3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: ABJPoster.pl sp. z o.o. ul. Harcerska 39, 09-410 Płock. z dopiskiem „Płock lubi Wisłę” w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest ABJPoster.pl sp. z o.o.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.