Polityka prywatności

ABJPoster.pl sp. z o.o.

ul. Harcerska 39, 09-410 Płock

Płock, dnia 25 maja 2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) zwane dalej RODO.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ABJPoster.pl sp. z o.o. (zwana dalej ABJ), 09 – 410 Płock, ul. Harcerska 39 dane kontaktowe zamowienia@abjposter.pl, tel. 516 189 505

  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Agnieszkę Murawską dane kontaktowe agnieszka.murawska@abjposter.pl, tel. 516 189 505

  1. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zawarta między stronami umowa, lub w pozostałych przypadkach dobrowolnie zgłoszenie danych, w zakresie i treści prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji składanych zamówień i rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nimi związanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także do celów biznesowych – wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są umożliwienie oferowania Państwu pakietów i innych akcji promocyjnych oraz sprzętu, optymalizacja działalności gospodarczej poprzez wykonywanie analiz rynkowych pod kątem sprzedażowym (na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO),

  3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni Pracownicy Administratora,

  4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyjątkiem podmiotów upoważnionych z mocy prawa) w rozumieniu RODO,

  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora,

  6. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres PUODO, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2),

  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że należycie dbamy o Państwa prywatność z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.