Regulamin konkursu

  1. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursów (dalej „Konkursy”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Wisła Energy Drink jest ABJPoster.pl sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursach jest ABJPoster.pl sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 (dalej „Fundator”).

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, na profilu Wisła Energy Drink prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/wisla.energy.drink/

7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

  1. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”). W przypadku niepełnoletności uczestnika, wymagana jest zgoda opiekunów prawnych na udział w konkursie.

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych bądź w przypadku osób niepełnoletnich posiada zgodę na udział w konkursie opiekunów prawnych,

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

  1. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są przedmioty wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Wisła Energy Drink.

  1. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie posta konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wisła Energy Drink.

2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Wisła Energy Drink.

  1. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest wysłanie zdjęcia na zadany w poście konkursowym temat, na portalu Facebook na profilu Wisła Energy Drink.

2. Zdjęcie należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym.

3. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zdjęcie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/wisla.energy.drink/

5. Organizator dokona oceny zdjęć i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u  pod adresem: https://www.facebook.com/wisla.energy.drink/

6. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;

b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;

d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;

e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w poście konkursowym na profilu Wisła Energy Drink na Facebooku.

7. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem Wisła Energy Drink https://www.facebook.com/wisla.energy.drink/

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletności oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na profilu Wisła Energy Drink.

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin na profilu Wisła Energy Drink  wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych spowoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. V.

6. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie przez Uczestnika Załącznika nr 1 do Regulaminu, dołączonego do przesyłki.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

      VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia

weryfikacji wieku;

a) nie ukończyli 18 lat i nie posiadają zgody opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

  1. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

  1. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

  1. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: agnieszka.murawska@abjposter.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

       X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.05.2017 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej http://www.abjposter.pl